Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenorganisatie (hierna: PDSB) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je donateur wordt van PDSB, een eenmalige donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan PDSB verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid. 

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Verantwoordelijke
 2. Welke Persoonsgegevens verzamelt PDSB, voor welk doel en gedurende welke periode:
  • Persoonsgegevens van donateurs
  • Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
 3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 4. PDSB en andere websites
 5. Bezoekersgedrag
 6. Gebruik van cookies
 7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 8. Wijziging van het Privacybeleid

PDSB adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie. 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

PDSB
Postbus 800
3800 AV Amersfoort
KvK nummer: 32082218
Tel: 088-7374666
Stuur vragen over privacy naar info@pdsb.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelt PDSB, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

2.1.1. Soort gegevens

In het kader van jouw donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. overlijdensdatum
 4. telefoonnummer
 5. e-mailadres
 6. bankrekeningnummer (IBAN)

2.1.2 Doel van de verwerking: PDSB verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Algemeen contact in het kader van je donateurschap

PDSB gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je donateurschap en de eventuele opzegging daarvan.

2. Verstrekken van het kwartaalblad Prikkels of andere informatie over diensten of activiteiten van PDSB

PDSB gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het verstrekken van Prikkels, donateursmails, nieuwsbrieven of andere informatie over diensten of activiteiten, waaronder de PDS-Infodag en voorlichtingsbijeenkomsten van PDSB.

3. Afhandelen van betalingen

Jouw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van je donatie, af te wikkelen.

4. E-mailingen: informatie van PDSB

PDSB gebruikt jouw naam en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie van PDSB te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

5. Leden van de Adviescommissie

Als je je kandidaat stelt als lid van de Adviescommissie wordt, na toetsing door de andere leden van de Adviescommissie en de manager, je naam op de website gepubliceerd ten behoeve van de verkiezingen. Van de leden van de Adviescommissie blijven deze gegevens gedurende hun functioneren als lid van de Adviescommissie op de website staan.

6. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten

PDSB gebruikt jouw naam, adresgegevens en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor PDSB.

7. Gegevens van vrijwilligers op onze website

PDSB kan – altijd in samenspraak en na toestemming – de naam, een foto en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van PDSB, met als doel donateurs te informeren over vrijwilligers die in de verschillende functies en/of regio’s actief zijn.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

PDSB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens voor de duur van je donateurschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit donateurschap.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal PDSB de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende die wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

2.1.4 Wij beschermen jouw persoonsgegevens.

PDSB heeft die gegevens nooit verkocht aan derden en zal dat ook nooit doen.

2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

2.3.1. Soort gegevens

Indien je via de website of telefonisch contact met PDSB opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer  

2.3.2 Doel van de verwerking

PDSB verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Algemeen contact in het kader van je vraag

PDSB gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.

2. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een activiteit van PDSB

Indien je je hebt ingeschreven voor een activiteit van PDSB, gebruikt PDSB jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres alsmede, indien nodig, jouw bankrekeningnummer, voor het verstrekken van informatie over de door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent alsmede voor de betaling van de kosten van de activiteit.

3. E-mails: informatie en aanbiedingen van PDSB.

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt PDSB je naam en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie van PDSB te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 

2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

PDSB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal PDSB de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PDSB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PDSB gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van PDSB. Met de verwerkers heeft PDSB een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via info@pdsb.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4.  PDSB en andere websites

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. PDSB is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

5.  Bezoekersgedrag

Via Google Analytics worden algemene bezoekersgegevens (zonder deze bezoekers te identificeren) van onze website bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte gegevens op de site te zetten. Op deze wijze kan de PDSB haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

6.  Gebruik van cookies

Onze website www.pdsb.nl maakt gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De website maakt gebruik van cookies:

Google Analytics plaatst cookies op de website waarmee zij kunnen herkennen welke mensen al eerder op de website geweest zijn om de zogenaamde ‘returning visitors’ te meten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de PDSB site voor je gemakkelijker te maken.

Als je niet wilt dat deze website een cookie op je harde schijf zet, kun je zelf in je internetbrowser instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of geblokkeerd worden.

7.  Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Je kan via een e-mail naar info@pdsb.nl een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. PDSB zal je verzoeken steeds zo snel mogelijk in behandeling nemen en je zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat PDSB aan het verzoek heeft gegeven. Indien PDSB je verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met info@pdsb.nl. PDSB zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal PDSB je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop PDSB je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met info@pdsb.nl.Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruikmaken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan info@pdsb.nl.

8.   Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. PDSB adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

11 januari 2021