Logoklein (Small)

 

PRIKKELBARE DARM SYNDROOM BELANGENVERENIGING

Gegevens ANBI Status

ANBI grootDe PDSB is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

 

 • De (officiele) naam: Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging of PDSB
 • Contactgegevens: ofni.[antispam].@pdsb.nl en zie de pagina Contact
 • De doelstelling en (de hoofdlijnen van) het actuele beleidsplan zijn onderaan op deze pagina te vinden.
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden zijn te vinden op deze pagina.
 • De statuten van de vereniging, inclusief het benoemingsbeleid, staan bij Verantwoording.
 • Het beloningsbeleid: de bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen een onkostenvergoeding van € 50 per maand. Reiskosten en dergelijke mogen gedeclareerd worden. 
 • Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt, dat te vinden is op de pagina Jaarvergaderingen en Jaarverslagen
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 816352744
 • KvK-nummer: 32082218
 • IBAN: NL03 RABO 0168769816
 • Postadres: Postbus 2597, 8901 AB Leeuwarden 

 

Bestuur

De leiding van de vereniging ligt bij het bestuur. Het bestuur stelt het algemene beleid van de vereniging vast en legt hierover verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal twee keer opnieuw voor eenzelfde periode herkozen worden. Het bestuur komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

Het bestuur van de PDSB bestaat volledig uit vrijwilligers. Op dit moment zijn dat: 

Theo Spaan Voorzitter
Odette van Eden Secretaris 
Nico Dijkhuizen Penningmeester 
Dyana Loehr-van Dijk Bestuurslid Digitale Voorlichting
Gonneke Nakazawa-Arts Bestuurslid Papieren Voorlichting
José Hekker Bestuurslid Lotgenotencontact

De PDSB heeft geen personeel in dienst. De manager (Irene Spaan) wordt ingehuurd. De ledenadministratie en boekhouding zijn uitbesteed aan de firma Epema in Leeuwarden.

 

 

Doelstelling

Mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door: 

 • Lotgenotencontact
 • Voorlichting aan patiënten, artsen en anderen
 • Stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS
 • Behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Meerjarenbeleid

 • Het ledenaantal vergroten en de reeds aanwezige leden langer aan de PDSB binden.
 • De financiële basis verbreden, met name omdat het subsidiebedrag aanmerkelijk afneemt:
 • De samenstelling van het bestuur van de PDSB compleet maken en houden met een uitvoerbaar takenpakket per bestuurslid.
 • De groep vrijwilligers versterken en uitbreiden waardoor de betrokkenheid binnen de PDSB vergroot wordt en de vereniging verder uitgedragen kan worden.
 • Lotgenotencontact uitwerken d.m.v. regiobijeenkomsten en draaiboeken
 • De relatie met de Raad van Advies activeren.
 • Een bijdrage leveren aan samenwerkingsprojecten, mede o.b.v. de vouchers.